facebookinstagram

Polityka prywatności

 

Słowo wstępu

Szanując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych naszych klientów i kontrahentów, którzy powierzają nam swoje dane osobowe i informacje niezbędne do wykonania zleconych usług informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR) oraz ustawy o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000)

Dbając o ochronę Państwa danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Waszych interesów oraz praw i wolności, w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:

Zbierane dla konkretnych, określonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
Przetwarzane zgodnie z prawem.


Administrator danych

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony www.open.com.pl  jest OPEN PL ul. Przemysłowa 8, 85 – 758 Bydgoszcz zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: X, NIP: 9530232303, REGON: X. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: kontakt@open.com.pl

 

Cel i podstawa przetwarzania danych

Cel 1: Udzielenie odpowiedzi na zapytania kierowane za pomocą formularza na naszej stronie oraz przy użyciu naszego adresu e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (RODO art. 6 ust 1 lit. B), zgodnie z zasadą że przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy bądź przed jej zawarciem.

Cel 2: Realizacja zamówionej usługi.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest: osoba, której dane dotyczą jest stroną umowy (art. 6 ust 1 lit B).

Cel 3: Dokumentowanie transakcji handlowych oraz wystawienia faktury VAT.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Cel 4: Ustalenie, obrona i dochodzenie ewentualnych roszczeń

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

 


Kategorie danych jakie zbieramy za pośrednictwem strony www.specialspace.pl

W zakresie korzystania ze strony www.open.com.pl przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL i dotyczą:

 • Publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
 • Nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja jeśli jest możliwa realizowana jest przez protokół http;
 • Czasu nadejścia zapytania;
 • Pierwszego wiersza żądania http;
 • Kodu odpowiedzi http;
 • Liczby wysyłanych przez serwer danych;
 • Informacja o przeglądarce;
 • Informacje o błędach jakie wystąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.open.com.pl

Serwis zbiera automatycznie tylko i wyłącznie informacje zawarte w plikach cookie. Gromadzone dane są wykorzystywane do:

 • Zarządzania serwerem.
 • Badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach strony www.open.com.pl oraz w celach statystycznych w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics.


Kategorie danych osobowych przetwarzane w związku z odpowiadaniem na zapytania, obsługą klientów oraz zawieraniem umów

 • Imię i nazwisko.
 • Adres e-mail.
 • Numer telefonu.
 • Adres dostarczenia zamówienia.
 • Adres i nazwa firmy.
 • NIP.


Podanie tych danych jest dobrowolne lecz ich nie podanie skutkuje brakiem możliwości zakupienia towarów/usług od Administratora.

 

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z nami za pośrednictwem portali społecznościowych

Co do zasady Facebook.pl i Instagram.com są administratorami danych osobowych swoich użytkowników i przetwarzają je na podstawie własnych regulaminów i polityk, które użytkownik akceptuje przy zakładaniu konta.

Regulamin korzystania z Facebook.pl
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Regulamin korzystania z Instagram.com
https://help.instagram.com/581066165581870

W sytuacji kiedy kontaktują się Państwo z nami lub wchodzą w relacje za pomocą Facebook.pl lub Instagram.com (tj. obserwowanie naszych postów, pozostawienie komentarzy, polubienia lub udostępnienia postów) wówczas OPEN PL staje się również administratorem danych. Dane, w których posiadanie wchodzimy za pośrednictwem portali społecznościowych (imię i nazwisko/ nick, zdjęcia, profil oraz inne informacje jak są nam przekazywane za pośrednictwem wiadomości prywatnych przez Messengera lub w komentarzach) przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora aby odpowiedzieć na wiadomość, komentarz pod postem oraz w celu utrzymania relacji z osobami zainteresowanymi naszymi usługami.

Nie łączymy danych pozyskanych za pośrednictwem portali społecznościowych z innymi danymi jakie nam Państwo przekazują innymi kanałami, chyba że wyślą nam Państwo prywatną wiadomość, w której przekażą nam Państwo adres e-mail lub inne materiały jakie mamy wykorzystać w zleconych nam pracach. OPEN PL nie przekazuje Państwa danych innym podmiotom lecz mogą to robić portale społecznościowe. Prosimy mieć jednak na względzie że Facebook i Instagram jako administratorzy danych swoich użytkowników mają pełen dostęp do wszystkich informacji na Państwa temat.

Jeżeli chcą Państwo zachować poufność danych jakie nam przekazujecie prosimy o skorzystanie z innych kanałów komunikacji niż portale społecznościowe. W trakcie komunikacji poprzez nasze adresy e-mail wskazane do kontaktu na stronie www.open.com.pl/kontakt mamy pełną kontrolę nad poufnością i dostępem do informacji w nich zawartych.

 

Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator używa plików cookie (ciasteczek) do śledzenia ruchu na stronie www.open.com.pl . Szczegółowe informacje na temat ciasteczek i profilowania znajdą Państwo w sekcji Pliki cookie niniejszej Polityki prywatności.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji po czym w zależności od rezultatów negocjacji albo zasilą naszą bazę danych klientów i będą przetwarzane w związku z realizacją umowy bądź zostaną usunięte jeżeli wystąpi brak możliwości nawiązania współpracy.

Państwa dane przetwarzane w związku z zakupem towaru będą przetwarzane przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym została wystawiona faktura.

Dane przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 

Odbiorcy danych

Zapewniamy poprzez realizację procedury wyboru kontrahenta, że każdy podmiot biorący udział w przetwarzaniu Państwa danych osobowych posiada wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne adekwatne do ponoszonego ryzyka w związku z powierzonymi czynnościami.

Odbiorcami danych osobowych osób korzystających ze strony www.open.com.pl  jest podmiot świadczący usługi hostingu dla Administratora.

W przypadku korzystania z naszych usług i wystawienia faktury sprzedażowej przez Administratora odbiorcą danych jest podmiot świadczący usługi księgowe dla Administratora.

Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych zachowywała je w poufności i przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.;
 • Prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).


Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajda Państwo na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl

 

Jak dbamy o przetwarzane dane

Aby sprostać wymogom prawa opracowaliśmy i wdrożyliśmy szczegółowe procedury obejmujące takie zagadnienia, jak m.in.:

 • Analiza ryzyka dla praw i wolności osób, których dane przetwarzamy;
 • Notyfikacja naruszeń;
 • Retencja danych;
 • Rejestr czynności przetwarzania danych;
 • Realizacja praw osób, których dane dotyczą;
 • Wybór kontrahenta.


Regularnie sprawdzamy i aktualizujemy naszą dokumentację, by móc wykazać spełnienie wymagań prawa zgodnie ze sformułowaną w RODO zasadą rozliczalności, ale też w trosce o interesy osób, których dane dotyczą staramy się inkorporować do niej zalecenia Urzędu Ochrony Danych Osobowych i Europejskiej Rady Ochrony Danych ( EDPB).

 

Pliki cookie

Nasza strona korzysta z plików cookie, czyli ciasteczek. Pliki cookie są zapisywane w pamięci Państwa urządzenia. Dzięki nim mogą Państwo korzystać z wszystkich funkcjonalności Strony. Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzeń. Pliki cookie strony www.open.com.pl nie przechowują poufnych danych takich jaki imię, nazwisko czy adres. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie ze strony www.open.com.pl należy użyć ustawień przeglądarki internetowej. Każda przeglądarka jest inna, ale w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie. Podmiotem umieszczającym pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika jest Administrator.

Ciasteczka statystyczne, które pozwalają właścicielowi strony obserwować i zrozumieć jak osoby odwiedzające korzystają ze strony, poprzez zbieranie i raportowanie anonimowych informacji.

Na stronie www.open.com.pl stosujemy następujące pliki cookie:

CMSSESSID# jest to ciasteczko sesyjne co oznacza, że jest ono usuwane z urządzenia użytkownika wraz z zakończeniem przeglądania strony. Ciasteczko to niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania strony i umożliwia korzystanie z podstawowych jej funkcji, takich jak nawigowanie na stronie i dostęp do obszarów zabezpieczonych strony internetowej bez konieczności logowania się na poszczególnych podstronach. Podmiotem umieszczającym pliki tej kategorii na urządzeniu końcowym użytkownika jest Administrator strony www.specialspace.pl

_ga – Używane przez aplikację Google Analytics w celu rejestrowania unikalnego identyfikatora, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez 2 lata.

_gat – Używany przez aplikację Google Analytics do ograniczenia wskaźnika żądań. To ciasteczko utrzymywane jest przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

_gid – Używany przez aplikację Google Analytics do rejestrowania unikalnego identyfikatora, który służy do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania z witryny przez użytkownika. To ciasteczko jest utrzymywane przez 1 dzień na urządzeniu końcowym użytkownika.

ads/ga-audiences – Używany przez Google AdWords do ponownego angażowania użytkowników, którzy mogą przekonać się do klientów na podstawie zachowań użytkowników w Internecie w różnych witrynach.

common/cavalry_endpoint.php – Gromadzi dane o zachowaniu odwiedzających z wielu stron internetowych, aby prezentować trafniejsze reklamy - pozwala to również stronie ograniczyć liczbę wyświetleń tej samej reklamy.

 

Administrator strony www.open.com.pl nie profiluje danych osobowych użytkowników strony i nie poddaje ich procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jednak może to robić Google.

Administrator strony korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podstawą prawną takiego działania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na tworzeniu i analizie statystyk w celu optymalizacji funkcjonowania strony.

Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu ze strony w sposób automatyczny.

Administrator aktywował funkcję częściowej anonimizacji adresu IP, tj. adres IP użytkownika strony jest skracany przed przekazaniem dalej. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił on do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania ze strony www.open.com.pl przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły na temat przetwarzania danych w ramach Google Analytics, można znaleźć pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.


Regulamin

 

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu należącego do OPEN PL

obowiązuje od 01.11.2019 r.

 

DEFINICJE

 

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459). 

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Serwis – serwis internetowy należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwis umieszczony jest pod następującym adresem: https://www.open.com.pl/

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną lub lokalnie przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin. Wykaz i opis Usług:

-      naprawy/ instalacje sprzętów

-      naprawy/ instalacje oprogramowań

-      serwis

 

Powyżej opisane zakresy usług dokładniej wyszczególnione są na stronie open.com.pl pod odpowiadającymi im zakładkami menu głównego. 

 

Usługodawca – OPEN PL ul. Przemysłowa 8, 85 – 758 Bydgoszcz, NIP: 9530232303

 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

 

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

 

Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będę publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów lub wybranych Usług.

 

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisów.

 

Wizerunek – wizerunek, imię, nazwisko i wiek Użytkownika w rozumieniu art. 23 Kodeksu Cywilnego.

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1.     Niniejszy Regulamin określa:

a.     prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika, związane ze świadczeniem Usług,

b.     zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.

2. nbsp;    Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w Serwisach Użytkownikowi  Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.

3.     Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.

4.     Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

II. ZAWARCIE UMOWY

 

1.     Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisów.

2.     Prawidłowe wypełnienie Formularza do złożenia zapytania o wykonanie usługi polega na podaniu:

a.     adresu pocztowego

b.     oraz/ lub numeru telefonu

c.      opisaniu po krótce czego dotyczyć ma wykonywana usługa

3.     Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz  oświadcza, że:

a.     podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich

b.     jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług

4.     Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej lub/oraz czynnego numeru telefonicznego pod którym będzie dostępny

 

 

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 

1.     W przypadku wykonywania usług, których świadczenie wymaga połączenia zdalnego z naprawianym sprzętem powierzonym do naprawy/instalacji przez Użytkownika wówczas wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i Usługodawca są następujące:

a.     połączenie z siecią Internet,

b.     przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.

2.     W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.

3.     Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

4.     Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu 78 godzin od momentu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Jeżeli zawarcie umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy. Akceptowanym przez obydwie strony odstępstwem od powyżej opisanego czasu realizacji jest ustalenie innego terminu realizacji, które zostało zaakceptowane przez obydwie strony drogą mailową i obydwie strony potwierdziły drogą mailową otrzymanie takiej wiadomości i zgodę na zmianę terminu.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY ORAZ UŻYTKOWNIKA

 

1.     Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a.     przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów,

b.     wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług, w sposób wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym Wykaz i opis Usług,

c.      odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik narusza Regulamin,

d.     dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, poprzez zmianę Regulaminu.

3.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.

4.     W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, w tym strony open.com.pl Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.

5.     W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Użytkownika, lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy.

6.     Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.

7.     Niezależnie od ust. 6 powyżej, w przypadku utrwalenia Wizerunku w ramach Utworu będzie on zwielokrotniany i rozpowszechniany przez Usługodawcę na polach eksploatacji określonych w ust. 7 powyżej.

8.     Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a.     podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,

b.     publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

c.      kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

d.     podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników lub Użytkowników niezalogowanych,

e.     wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

10.  Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

11.  Niezależnie od postanowień ust. 9 powyżej Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika, zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

 

V. WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1.     Usługi świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie zgodnie z wyceną prezentowaną Użytkownikowi przez Usługodawcę drogą mailową.

2.     Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia pkt V.1 powyżej (tzw. dodatkowa płatność) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi.

 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1.     Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.

2.     Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.

3.     Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług.

4.     Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a.     jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,

b.     treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,

c.      informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika,

d.     utratę przez Użytkownika  danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,

e.     szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

f.       podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,

g.     nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.     Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.

2.     Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

 

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1.     Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

2.     Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3.     Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a.     oznaczenie Użytkownika  (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),

b.     wskazanie usługi wykonanej przez Usługodawcę, której reklamacja dotyczy,

c.      przedmiot reklamacji,

d.     okoliczności uzasadniające reklamację,

e.     reklamacji może dokonywać osoba uprawniona do korzystania z serwisu/ sprzętu/ oprogramowania itp.

4.     Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

5.     Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:

a.     na adres Usługodawcy: OPEN PL ul. Przemysłowa 8, 85 – 758 Bydgoszcz, NIP: 9530232303

b.     na adres poczty elektronicznej: kontakt@open.com.pl

7.     Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej.

8.     Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

 

IX. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ 

 

1.     Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisów: pisemnie na adres Usługodawcy: OPEN PL ul. Przemysłowa 8, 85 – 758 Bydgoszcz, mailowo na adres: kontakt@open.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: tel.XXXXXXXX

2.     Opłata dla Użytkownika za połączenie z numerami telefonów wskazanymi w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

 

X. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.     Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.

2.     W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.

3.     Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: OPEN PL ul. Przemysłowa 8, 85 – 758 Bydgoszcz lub mailowo na adres: kontakt@open.com.pl

4.     Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym w następujących przypadkach:

a.     naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,

b.      umieszczania w Serwisie przez Użytkownika  treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

c.     wykorzystywania przez UżytkownikaUsług niezgodnie z ich przeznaczeniem,

d.     usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, która została podana jako kontakt z Usługodawcą w przypadku gdy podany nie został numer telefonu, lub gdy numer telefonu równiez jest nieczynny i nie ma możliwości skontaktowania się z Użytkownikiem. Analogicznie; w przypadku gdy numer podany do kontaktu jest niaktywny a nie został podany email bądź podany email również jest nieaktywny.

f.       otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług w przypadku gdy niemożliwe jest skontaktowanie użytkownika telefonicznie.

5.     O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.

6.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika w przypadku naruszenia Regulaminu.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym wskazanych w ust. 4 Regulaminu, zakończyć świadczenie Usług (w tym usługi Konta) za pośrednictwem Serwisów, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:

a.     jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b.     realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,

c.      zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,

d.     wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisów oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy,

e.     zmian technologicznych zachodzących w całym procesie.

3.     Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.

4.     Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z ust. 2 Regulaminu.

5.     Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu oraz rozporządzeniom unii europejskiej.

6.     Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.

7.     Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.

8.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w tym rozporządzenie ochrony danych osobowych.


Ogólne warunki świadczenia usług